Kitaplar

2008 yılı ve sonrasında bölümümüz öğretim üyeleri tarafından yayımlanan kitaplar (öğretim üyesi adına göre alfabetik sıra ile, güncel kitaplardan başlayarak):

Ahmet Tabakoğlu, Türkiye İktisat Tarihi. (11. Basım), Dergah Yayınları, İstanbul, 2011.

Ahmet Tabakoğlu, İslam İktisadına Giriş. (2. Basım), Dergah Yayınları, İstanbul, 2008.

Alkan Soyak, Ulusaldan Uluslarüstüne İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi. (Gözden Geçirilmiş 3. Baskı), Der Yayınları, İstanbul, 2013.

Alkan Soyak, Ekonomi ve Politikada Ulusal Tavır. Derin Yayınları, İstanbul, 2011.

Alkan Soyak, Teknoekonomi. (Genişletilmiş 2. Basım), Der Yayınları, İstanbul, 2011.

Alkan Soyak, Türkiye'ye Yönelik Yabancı Turizmin İktisadi Etkileri: Akdeniz ve Ege Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma. (2. Baskı), Derin Yayınları, İstanbul, 2009.

Alkan Soyak, Krizalit: Ekonomiye ve Hayata Dair Yazılar. Derin Yayınları, İstanbul, 2008.

Cengiz Bahçekapılı, Küreselleşme Sürecinde Güçsüzleşen Ulus-Devlet: Türkiye'nin Küresel Politik İktisadı. Derin Yayınları, İstanbul, 2009

Esra Yüksel (F. Sezgin ile), Türkiye'nin Önde Gelen Sivil Toplum Kuruluşlarının Sivil Toplum Algısı Analizi, Beta Yayınları, İstanbul

Fahri Solak, Ahilik (Kuruluşu, İlkeleri ve Fonksiyonları), İTO Yayınları, İstanbul, 2009.

Fahri Solak, Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası (Tezler-Makaleler-Kitaplar), TDBB Yayınları, İstanbul, 2008.

Fuat Ercan (S. K. Kurt ile) (Der.), Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul 2011.

Fuat Ercan, Kırsal Yapıda Toplumsal Değişme (2. Basım). Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul 2011.

Fuat Ercan (A. R. Güngen, Ö. Biçer, Ö. Tezcek, Y. Özgün ile) (Haz.), Emek ve Siyaset. Dipnot Yayınları, Ankara, 2010.

Gülsüm Akalın - Uğur Selçuk Akalın (A. İncekara ile) (Ed.), Keynes'in Genel Teorisi Üzerine. Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2012.

Gülsüm Akalın - Uğur Selçuk Akalın (Ed.), Neoliberal İktisadın Marksist Eleştirisi. Kalkedon Yayıncılık, İstanbul, 2009.

Jale Yalınpala Çokgezen, 1980'den Günümüze Türkiye Ekonomisi (Krizler, Politikalar ve Makroekonomik Dönüşüm). Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.

Mehmet Şişman, Uluslararası Paranın Ekonomi Politiği ve Kriz. Kalkedon Yayınları, İstanbul, 2011.

Mehmet Türkay, Sermaye Birikimi, Kalkınma, Azgelişmişlik (Türkiye ve Dünya Üzerine Notlar). Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayınları, İstanbul 2009.

Murat Çokgezen, Türkiye'de Devlet, Girişimcilik ve Yerel Kalkınma. İTO Yayınları, Yayın No: 2010-110, İstanbul, 2012.

Murat Çokgezen, Homoekonomikus. (2. Basım), Liberte Yayınları, Ankara, 2011.

Murat Çokgezen (M. Balcılar ile), İktisatta Matematiksel Yöntemlere Giriş: Çözümlü Problemler. (2. Baskı), Der Yayınları, İstanbul, 2011.

Murat Çokgezen, Bir İktisatçı Gazete Okuyor. Liberte Yayınları, Ankara, 2010.

Murat Çokgezen (G. B. Özcan ile), Orta Asya'da Girişimcilik: Fırsatlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İTO Yayınları, Yayın No: 2008-5, İstanbul, 2010.

Murat Koraltürk, Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi. İletişim Yayınevi, İstanbul, 2011.

Murat Koraltürk, İstanbul'da Deniz Ulaşımı (Buharlı Vapurlardan Deniz Otobüslerine). Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2010.

Murat Koraltürk, 101 Gemi. Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2008.

Nadir Eroğlu, İktisatta Rasyonalite ve Para Politikası. Derin Yayınevi, İstanbul, 2011.

Nadir Eroğlu, Türkiye'de Parasal Kesim ve Merkez Bankası İşlemlerinin Analizi. (3. Baskı), Der Yayınevi, İstanbul, 2011.

Nuray Terzi, Yeni Ekonomi. Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2012.

Nuray Terzi, Hedge Fonlar (Küresel Piyasanın Gizemli Oyuncuları). Beta Yayınevi, İstanbul, 2009.

Nurdan Aslan, KPSS ve Kurum Sınavları İçin Makro İktisat. (3. Baskı), İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul, 2012.

Nurdan Aslan, KPSS ve Kurum Sınavları İçin Mikro İktisat. (2. Baskı), İkinci Sayfa Yayınları, İstanbul, 2012.

Nurdan Aslan - Nuray Terzi Küresel Finans. Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013.

Nurdan Aslan - Nuray Terzi (S. Aslan ile) Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olarak Uyuşmayan İkizler: Muhesebe - Ekonomi İlişkisi. Beta Yayınevi, İstanbul, 2008.

Suat Oktar (E. Tokucu ve Z. Kaya ile), Finansal Küreselleşme Sürecinde Merkez Bankacılığı ve Para Politikaları. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2012.

Uğur Selçuk Akalın - Gülsüm Akalın, On Keynes' General Theory. Canut Internatıonal Publishers, Germany, 2014.

Yeşim Reel, Regülasyon: Dünya'da ve Türkiye'de Liman Sektörü Reform ve Regülasyonu. Beta Yayıncılık, İstanbul, 2010.


Bu sayfa Economics tarafından en son 30.12.2014 00:35:28 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM